Освітня програма Олександрівського ЗЗСО І-ІІ ст на 2021-2022 навчальний рік

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

· формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

· виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

· утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей;

· створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Для 1-2-х класів - складеназа Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1272;

Для 3-4-х класів – складена за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273;

Для 5-7-х класів – складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405 (таблиця 1);

Для 8-9-х класів – складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405 (таблиця 12).

Ключові компетентності

1. Спілкування державною(і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами.Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність.Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентністьпередбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя.Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності.Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість.Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії«Екологічна безпека та сталий розвиток»– це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії«Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії«Здоров'я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії«Підприємливість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

ІІ. Пояснювальна записка

Загальні засади.

Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Семенівської міської ради Чернігівської області.

I. Форма власності: комунальна

II. Підпорядкування: Семенівська міська рада Чернігівської області

III. Режим роботи навчального закладу: п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

У 2021-2022 навчальному році у закладі сформовано 4 класи.

Наповнюваність класів

1-2 3-4 5 7 8 9
6 7 9 6 3 2

І ступінь: 13учнів;

ІІ ступінь: 20 учнів;

Початок занять – о 8.30 год.

Тривалість уроків та перерв у початковій, основній та старшій школах

відповідно до Закону України «Про освіту» від28.09.2017 №2145-VІІІ., Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Гранична наповнюваність класіввстановлюється відповідно до Закону України „Про освіту” та Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Середня наповнюваність 1 – 4 класів –6,5 учні.

Середня наповнюваність 5 – 9 класів – 5 учні.

Мережа класів та учнів

Клас 1 2 3 4 По початковій школі
Хлопчиків 1 2 2 - 5
Дівчаток - 3 4 1 8
Кількість учнів 1 5 6 1 13
Клас 5 7 8 9 По основній школі
Хлопчиків 4 2 3 2 11
Дівчаток 5 4 - - 9
Кількість учнів 9 6 3 2 20

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

· для 1-2-х класів - за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1272;

· для 3-4-х класів - за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273;

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин, для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910годин/навчальний рік

Вивчення освітніх галузей – мови і літератури (українська мова (1 – 4 кл.), англійська мова (1 – 4 кл.), математична (1 – 4 кл.), «Я досліджую світ» (1-4 клас, мистецька – мистецтво:образотворче мистецтво (1 – 4 кл.) мистецтво:музичне мистецтво (1 – 4 кл.), технологічна (1 – 4 класи). фізкультурна (1 – 4 класи), суспільствознавство (3 – 4 кл.).

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбувається реалізація упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено :

Додаткова година на вивчення української мови – 1-ші класи по 1 год;

Основна школа

Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 за п’ятиденним робочим тижнем.

5-7 класи – таблиця 1 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою. (Додаток 4)

8-9 класи – таблиця 12 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою. (Додаток 5)

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», а у 8-9-х класах як інтегрований курс «Мистецтво».

Структура 2021/2022 навчального року

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальну середню освіту» 2021/2022 навчальний рік розпочнеться 01 вересня 2021 року у День знань і закінчиться не пізніше 1 липня 2022 року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021 року,

ІІ семестр – з 11 січня по 27 травня 2022 року.

3. Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-11 класів проводяться канікули:

-осінні - з 25 по 31 жовтня 2021 року;

- зимові - з 25 грудня по 10 січня 2022 року;

- весняні - з 28 березня по 01 квітня 2022 року.

Критерії оцінювання здобувачів освіти

У закладі визначено чотири рівні навчальних досягнень: початковий, середній, достатній і високий.

Відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти в загальнодидактичному плані ці рівні визначаються за такими характеристиками :

І рівень – початковий (1–3 бали). Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. Вміння несформовані, рівень самостійності навчальної діяльності низький.

ІІ рівень – середній ( 4–6 балів). Знання неповні, поверхові. Учень відтворює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний розв′язувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

ІІІ рівень – достатній ( 7–9 балів). Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв′язки між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обгрунтована, проте без елементів власних суджень. Він здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності.

ІV рівень - високий ( 10–12 балів). Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань. Його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати навчальні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати власну позицію.

Застосування цих критеріїв дозволяє оцінити навчальні досягнення учнів 5-9 класів у вигляді кількісного показника – кількості балів за 12-бальною шкалою оцінювання.

Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів НУШ відбувається в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах виражаються вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах –вербальною оцінкою за рішенням педагогічної ради закладу.

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

· формувального оцінювання, мета якого – відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;

· підсумкового оцінювання, мета якого – співвіднести навчальні досягнення учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом або освітньою програмою.

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у закладі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання рекомендовано дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час його організації:

1. формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;

2. визначення разом з учнями критеріїв оцінювання;

3. формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання;

4. створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);

5. коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання зіставляються навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання.

Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкова оцінка за рік визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання.

Програмне забезпечення варіативного компоненту

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Назва курсу Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 2 Додаткова година для вивчення української мови Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1-221 Навчальніпрограмидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

1 клас .

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
1 Мовнолітературна Українська мова 7+1
Іноземна мова 2
2 Математична Математика 4
3 Природнича, громадянська, історична, cоціальна, здоров’язбережувальн Я досліджую світ 3
5 Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
6 Технологічна Технології і дизайн 1
Інформаційна Інформатика -
7 Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 22
9 Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 1
10
Усього 23
Кількість учнів 1

2 клас .

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
1 Мовнолітературна Українська мова 7+1
Іноземна мова 3
2 Математична Математика 4
3 Природнича, громадянська, історична, cоціальна, здоров’язбережувальн Я досліджую світ 3
5 Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
6 Технологічна Технології і дизайн 1
Інформаційна Інформатика 1
7 Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 24
9 Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 1
10
Усього 25
Кількість учнів 5

3 - 4 клас .

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
1 Мови і літератури Українська мова 7+1
Іноземна мова 3
2 Математика Математика 4+1
3 Природознавство Природознавство 2
4 Суспільствознавство Я у світі 1
5 Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
6 Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
7 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
8 Основи здоров’я 1
Усього 21+3
9 Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 0,5
10 Українська література 0,5
Математика 1
Усього 26
Кількість учнів 7

5 клас

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
6 клас
1 Мови і літератури Українська мова 3,5+1
2 Українська література 2
3 Іноземна мова 3
4 Зарубіжна література 2
5 Математика Математика 4+0,5
6 Алгебра -
7 Геометрія -
8 Мистецтво Музичне мистецтво 1
9 Образотворче мистецтво 1
10 Мистецтво -
11 Технології Трудове навчання 2
12 Інформатика Інформатика 1
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
14 Основи здоров’я 1
15 Суспільствознавство Історія України 1
16 Всесвітня історія
17 Основи правознавства -
18 Природознавство Біологія
19 Географія
20 Фізика -
21 Хімія -
22 Природа 2
Всього 26,5
Додатковий час на вивчення предмета Українська мова 1
Математика 0,5
Історія
Усього


кількість учнів
Всього 28

9

7 клас

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
Розподіл годин для Кожух Є. Розподіл годин для Лобок Б. Розподіл годин для Сичов Р.
7 клас 7 клас 7 клас
1 Мови і літератури Українська мова 0,75 0,75 0,75
2 Українська література 0,5 0,5 0,5
3 Іноземна мова 0,5 0,5 0,5
4 Зарубіжна література 0,5 0,5 0,5
5 Російська мова 0,5 0,5 0,5
6 Математика Алгебра 0,5 0,5 0,5
7 Геометрія 0,5 0,5 0,5
8 Мистецтво Музичне мистецтво 0,25 0,25 0,25
9 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 0,25
10 Мистецтво
11 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 0,25
12 Інформатика Інформатика 0,25 0,25 0,25
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 0,5 0,5 0,5
14 Основи здоров’я 0,25 0,25 0,25
15 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 0,25
16 Всесвітня історія 0,25 0,25 0,25
17 Основи правознавства
18 Природознавство Біологія 0,5 0,5 0,5
19 Географія 0,5 0,5 0,5
20 Фізика 0,5 0,5 0,5
21 Хімія 0,5 0,5 0,5
Всього 8 8 8

8 клас

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
Розподіл годин для Кожух Є. Розподіл годин для Лобок Б. Розподіл годин для Сичова Р.
8 клас 8 клас 8 клас
1 Мови і літератури Українська мова 0,75 0,75 0,75
2 Українська література 0,5 0,5 0,5
3 Іноземна мова 0,5 0,5 0,5
4 Зарубіжна література 0,5 0,5 0,5
5 Російська мова 0,5 0,5 0,5
6 Математика Алгебра 0,5 0,5 0,5
7 Геометрія 0,5 0,5 0,5
8 Мистецтво Музичне мистецтво
9 Образотворче мистецтво
10 Мистецтво 0,25 0,25 0,25
11 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 0,25
12 Інформатика Інформатика 0,5 0,5 0,5
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 0,5 0,5 0,5
14 Основи здоров’я 0,25 0,25 0,25
15 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 0,25
16 Всесвітня історія 0,25 0,25 0,25
17 Основи правознавства
18 Природознавство Біологія 0,5 0,5 0,5
19 Географія 0,5 0,5 0,5
20 Фізика 0,5 0,5 0,5
21 Хімія 0,5 0,5 0,5
Всього 8 8 8

9 клас

№ п\п Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
Розподіл годин
9 клас
1 Мови і літератури Українська мова 0,75
2 Українська література 0,5
3 Іноземна мова 0,5
4 Зарубіжна література 0,5
5 Російська мова 0,5
6 Математика Алгебра 0,5
7 Геометрія 0,5
8 Мистецтво Музичне мистецтво
9 Образотворче мистецтво
10 Мистецтво 0,25
11 Технології Трудове навчання 0,25
12 Інформатика Інформатика 0,5
13 Здоров’я і фізична культура Фізична культура 0,25
14 Основи здоров’я 0,25
15 Суспільствознавство Історія України 0,25
16 Всесвітня історія 0,25
17 Основи правознавства 0,25
18 Природознавство Біологія 0,5
19 Географія 0,5
20 Фізика 0,5
21 Хімія 0,5
Всього 8
Кiлькiсть переглядiв: 344

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.